نقاشی پورریت به دو گونه صورت می گیرد :

الف: نقاشی از روی عکس

ب: نقاشی از مدل زنده

نقاشی از روی عکس : هرگاه وقت و امکانات نشستن به حیث مدل نزد شما موجود نیست ویا در ساحات دور دست زندگی می نمایید ،نقاشی پورتریت مورد نظر تان از روی عکس ویا تصویر واضع تهیه شده خود تان انجام می یابد . فرستادن عکس های دیجتا لی مساعد چاپ ذریعه ا یمیل یا سی- دی با فارمت قابل دید نیز قابل قبول است . اگر عکس مناسب ندارید برای استفاده نقاشی، عکا سی از چهره تان توسط خود نقاش نیز صورت گرفته می تواند. به خاطر حفاظت عکس های کمیا ب و واحد تان ، کاپی سازی و آوردن یا فرستادن یک نسخه واضع آن اندیشه خوبی برای حفا ظت عکس اصلی تان است.

نقا شی پورتریت از مدل زنده:

نقاشی از چهره شخص به صورت زنده اغلباً در دو نوع انجام می شود.

1 - نقاشی صریع از مدل زنده.

در نقاشی صریع با در نظر داشت شباهت کاری ها، رسا می چهره ( تنها سر تا شا نه ها ) با یک سکیج صریع بدون پرداختن به تفصیلات، با پرداز کاری ها ى مختصر در یک نشست 45 الی 60 دقیقه یی صورت میگیرد. برا ی داشتن این نوع پورتریت شخصاً حضور یابی شما نزد نقاش حتمی است

2- نقاشی تفصیلی از مدل زنده .

نقاشی تفصیلی در سه الی شش نشست جداگانه دو یا سه ساعته و یا بیشتر از آن صورت میگیرد. در صورت لزوم دید برای انچام ریزه کاری های پورتریت و راحتی مشتری عکس های ( مجا نی) نیز از فرد مدل توسط نقاش گرفته می شود.

نقاشی تفصیلی چهره شامل تمام ریزه کاری ها ، شباهت کاری، پرداز کاری و رنگ آمیزی دقیقا نه پورتریت رنگی و یا سیاه وسفید می باشد.

 

 

تهیه و داشتن یک تابلوی نقاشی به خصوص نقاشی چهره یا پورتریت کارشده ذریعه استاد ماهر این فن، گنجینه مادی ،معنوی ،علمی و تاریخی ایست که از ارزشمندی های خاص آن درهر زمان می توان مستفید شد .

توانایی سرشار فتانه در تصویر کردن چهره، باعث درخشش او در جمع مشتریان متعدد و حلقات هنری ملی و بین المللی گردیده است . شما نیزپروژه های نقاشی وپورتریت های شخصی ، فامیلی و رسمی تانرا از طریق این صفحه سفارش کرده میتوانید

Copyright Fatana B Arifi . All rights reserved. Without the written permission copying and reproducing of the artworks and contents of this site are prohibited. Web design: Baktash Art Circle.

 

فتانه از اوایل سالهای 80 میلادی تا حا ل پورتریت ونقاشی چهره های مختلف شخصی، رسمی، علمی، تاریخی وهنری را به مشتریان متعدد افغانی وبین المللی انجام داده است. توانایی سرشار فتا نه در تصویر زیبایی های هنری ، شباهت چهره و تاکید بر حالات روانی باعث تبارز پر درخشش او در اجمتاع و حلقات هنری گردیده است.

 

نقاشی پورتریت

فـتــا نه بکـتـاش عـارفــی

نقـاش، رســـام و گرافیـک دیزاینر

قاب و چوکات :

هرنوع نقاشی و پورتریت کار شده روی کاغذ ، پرده نقاشی و یا کنوس بدون قا ب یا چوکات تهیه میشود، درصورت علاقمندی مشتری به قا ب کردن، قیمت قاب جداگانه اخذ می گردد .

حق کا پی سازی:

حق ایجاد دوباره یا کا پی سازی ، مالکیت کاپی را یت و حق تکثیر نقاشی تهیه شده صرفا متعلق به نقاش می باشد. وا ضع ساختن هدف استفاده از نقاشی فرمایش شده در هنگام سفارش آن حتمی است. در صورت تکثیر، چاپ و انتشار نقاشی توسط مشتری به منظور مفاد و استفاده تجاری وفروش دوباره آن به افراد دیگر ،علاوه بر قیمت تهیه پورتریت ، مشتری مکلف به پرداخت کل قیمت خرید کاپی رایت نقا شی نیز می باشد.

درصورت لزوم نقاش اصل نقاشی، سلاید و یا تصویر گرفته شده از پورتریت را به حیث اثرهنری اش شامل مسابقات ونمایشات هنری ويا هم درج كتب و رساله هاي چا پی ساخته می تواند، رضایت شما درمورد چاپ و یا انتشار چهره نقاشی شده تان درمجلات یا سایر رسا نه های نشراتي و اطلاعات جمعی مهم است، در صورت عدم رضایت خواهش می رود تا مقابل سوا ل مربوطه در فارم فرمایش نشانی منفی بگذارید.

بعد از تکمیل کار، مشتری مسوول هرچه زود تر تسلیم گیری نقاشی فرمایش/سفارش شده اش می باشد. نقاشی تکمیل شده تا حدود 90 روز امانت مشتری محسوب می شود. بعد از تکمیل 90 روز، مشتری شخصاً مسوول هرگونه خرابی یا مفقود شدن تابلوی فرمایشی خویش بوده نقاش ومتصدی گالری مسوول شناخته نمی شوند.

مدت تکمیل یک تابلو ی نقا شی

پورتریت صریع :

از 45 الی 60 دقیقه

نقاشی تفصیلی پورتریت :

رنگ روغنی : از یک الی شش ماه

نقاشی با پاستل: از دو هفته الی دو ماه

نقاشی با پنسل یا زغال: از دو هفته الی دو ماه

نوت : جدول فوق صرفاً حد وسط مد ت زمان تکمیل یک تابلو را پیشگویی نموده که نظر به وقت کافی،یا حجم کار یا پیچیده گی موضوع یک اثر امکان مصرف شدن وقت بیشتر یا کمتر روی آن نیز متصور است .

اوقات نشست برای نقاشی از مدل زنده : برای گرفتن وقت یا اپاینتمنت خواهسشمندم به نمره تیلفون داده شده زنگ بزنید.

پروسه و مراحل فر مایش/ سفارش نقا شی پورتریت

نوعیت پورتریت :

نقاش پورتریت هایش را در سبک ریالیزم انجام داده و پورتریت های مشتریان نیز در قالب این روش تهیه می گردد.

دیزاین، فارمت و موضوع پورتریت :

.شما می توانید دیزاین پورریت تانرا به فارمت سر تا شا نه ها ، نیم تنه با دست ها ، قد نما ویا به شکل انفرا دی ، گروپی و یا پورتریت های دارنده موضوعات خاص به اندازه های مختلف تعیین نموده و موافق به ذوق، مواد و وسایل چون پنسل، زغا ل، پاستل ، ویا رنگ روغنی را برای آن انتخا ب نماید.

فیس وحق الزحمه پورتریت :

حق الزحمه هر نقا شی موافق به اندازه، دیزاین ، فارمت ،مواد و وسایل و موضوع انتخاب شده آن متفاوت میباشد.

حق الزحمه نقاشی پورتریت صريع که به صورت زنده صورت میگیرد قبل از نشستن فرد به حیث مدل اخذ گردیده و مشتری باید سند یا بل تادیه حق الزحمه را باخود داشته باشد .

برای انجام نقاشی تفصیلی پورتریت، %50 قیمت پورتریت قبل از شروع کار و %50 آن بعد از تکمیل کار اخذ میگردد. پورتریت تکمیل شده تنها درصورت پرداخت قیمت مکمل کار برای مشتری داده ویا ارسال می شود. در صورت ایجاب، قیمت مصارف عکاسی و چاپ عکس های ارسا ل شده ، تکس فروش، ومصارف پستی از مشتریان داخل چنین شرایط نیز اخذ میگردد.

قیمتگذاری نقاشی های فرمایشی/ سفارشی دارنده چند کرکتر و یا حاوی موضوعات پیچیده تر، به صورت اختصاصی تهیه می شود.

 

لیاقت هنری نقاش متضمن کار رضایت بخش است، بعد از دادن فرمایش / سفارش و امضای فارم آن، %40 قیمت مجموعی کار فرمایش شده قابل واپسی به مشتری نیست.

 

برای دانستن قیمت ها لطفاً دکمه لست قیمت های پورتریت را فشار دهید.

برای فارم فرمایش / سفارش پورتریت اینجا را کلک کنید .